เทคโนโลยี ได้กลายเป็นสิ่งที่ก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตกข่าวก็ควรรู้จักติดตามและทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสียบ้าง เพราะหากไม่รู้จักติดตามเอาไว้บ้าง ย่อมมีโอกาสที่คุณจะเกิดอาการตกเทรนด์และตามคนอื่น ๆ เขาไม่ทันได้จึงขอแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่ควรรู้จักเอาไว้ก่อนตกข่าวสัก 5 รายการตามรายละเอียดต่อไปนี้

การสื่อสารยุค 5G เทคโนโลยีการสื่อสารได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตผู้คนในปัจจุบัน จึงได้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ให้มีขีดความสามารถในการสื่อสารสูงมากขึ้น เกิดเป็นเทคโนโลยีของเครือข่ายสำหรับการสื่อสารและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่สามารถส่งและรับข้อมูลไร้สายได้เร็วมากขึ้น ทั้งยังมีเสถียรภาพมากกว่าเดิม โดยคาดว่าเทคโนโลยี 5G จะมีความเร็วสูงกว่า 4G ถึงร้อยละ 15-50

หุ่นโดรน และเครื่องจักรกลสำหรับสงคราม โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับกำลังเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาดการณ์เอาไว้ว่าโดรนจะมีผู้ผลิตมากขึ้น และมีโอกาสที่ราคาจะถูกลง ความสามารถของโดรนจะเพิ่มมากขึ้นทั้งเพื่อการใช้งานทั่วไปและการใช้งานภาคอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้งานในสงคราม อันเป็นผลต่อเนื่องมากจากการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกสงคราม รวมไปถึงก่อเกิดเป็นธุรกิจด้านการขนส่งรูปแบบใหม่ได้อีกด้วย

ความหลากหลายของภาพพิมพ์ 3 มิติ ในอดีตภาพพิมพ์ 3 มิติถูกมองว่าเป็นสิ่งจำลองที่ไม่สามารถนำมาใช้งานใด ๆ ได้ แต่ด้วยการพัฒนาทาง เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ภาพจำลองนี้สามารถนำมาใช้ผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ ส่วนประกอบของเครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง มีอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว

Bio metric คือการนำอัตลักษณ์ทางชีวิภาพของบุคคลหรือสิ่งของต่าง ๆ มาจัดเก็บให้กลายเป็นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะถูกจัดเก็บมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อนำมาใช้ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล นำไปสู่การเปิดใช้งานอุปกรณ์ หรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลเสียงด้วยเพราะผู้คนเริ่มชื่นชอบการใช้เสียงสั่งการกันมากขึ้น

Smart Farm เมื่อคนยุคใหม่เริ่มให้ความสำคัญกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจนมุ่งหนากลับสู่งานภาคเกษตรกรรมกันมากขึ้น ประกอบเขากับความต้องการอาหารของผู้คนในโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างการควบคุมสภาวะในการเพาะปลูกทั้งความชื้น แสง อุณหภูมิและความกดอากาศ เป็นต้น

เพราะเทคโนโลยีคือสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของผู้คนมีความง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทุก ๆ คนจึงควรทำความรู้จักกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดี เพื่อให้ตามทันไม่มีตกเทรนด์

การสื่อสารยุค 5G เทคโนโลยีการสื่อสาร