ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่การสื่อสารไร้พรมแดน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า แต่ละประเทศต่างพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้สนับสนุนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ หลายเทคโนโลยีสร้างความตื่นตะลึงกับความก้าวล้ำนำสมัย หลายเทคโนโลยีส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชากร ในที่นี้จะขอแนะนำ 3 เทคโนโลยีที่โลกกำลังจับตามาให้เห็นกันชัด ๆ ว่าก้าวหน้าเพียงใด

1.เทคโนโลยีวัคซีนโควิด 19 (COVID-19 Vaccine)

จากการระบาดอย่างรุนแรงของโควิด 19 ทำให้มีการเร่งผลิตคิดค้นวัคซีนโควิด 19 เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา โดยได้พัฒนาวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยี 4 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

1.1 Virus Vaccine
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันมานาน เรียกได้ว่าเป็นแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นการนำเชื้อโรคมากระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา ในส่วนตัวเชื้อโรคนั้นจะมี 2 แบบ คือ เชื้อที่มีฤทธิ์อ่อนลง กับเชื้อที่ตายแล้ว

1.2 Protein-Based Vaccine
เป็นการนำยีนของเชื้อ SARS-CoV-2 ไปใส่ไว้ในแบคทีเรียเพื่อให้สร้างโปรตีนขึ้นมา จากนั้นเติมสารกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเองได้

1.3 Nucleic Acid Vaccine
เป็นการต่อยอดการใช้ยีนของเชื้อ SARS-CoV-2 ออกมาเป็น 2 รูปแบบ คือ DNA vaccine และ mRNA vaccine ซึ่งทั้งสองตัวนี้จะถูกพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนเป็นโปรตีนเพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย

1.4 Viral Vector Vaccine
เป็นการใช้วัคซีนป้องกันโรคที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์โดยการพัฒนาให้วัคซีนนั้นสามารถนำยีนของเชื้อ SARS-CoV-2 เข้าสู่ร่างกายและสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 เสมือนได้ประโยชน์สองต่อ

2.เทคโนโลยีการสื่อสารด้วยภาพ (Vision Communication)

เทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นมาอย่างสอดคล้องกับยุคโควิด-19 ที่ต้องการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพราะเป็นการติดต่อสื่อสารกันผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีกลไกการทำงานเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ คอมพิวเตอร์จะสามารถ “คิดเองได้” หรือ “มีปัญญา” ในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะคล้ายกับสมองของมนุษย์ การสื่อสารด้วยภาพนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีการกระทำเลียนแบบมนุษย์ (Acting Humanly) ซึ่งจะสื่อสารโดยใช้ภาษามนุษย์และมีพฤติกรรมคล้ายมนุษย์ และกลุ่มที่มีการคิดแบบมีเหตุมีผล (Thinking Rationally) ซึ่งจะวิเคราะห์เชิงตรรกะได้

3.วัสดุนาโนคาร์บอนจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 to Nanocarbon)

ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของทั่วโลก จึงได้มีการคิดค้นวิธีการที่จะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาแปรรูปให้กลายเป็นวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน​ คือ วัสดุนาโนคาร์บอน ได้จากการแปรรูปและนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และอากาศยาน เป็นต้น

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเชิงบวกก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ นำมาแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาภัยธรรมชาติอย่างได้ผล อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องติดตามให้รู้เท่าทันการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอ