‌นวัตกรรม‌เทคโนโลยีทางการ‌แพทย์‌ ‌วิทยาศาสตร์‌และวิศวกรรมที่‌ก้าวหน้า‌ มา‌จาก‌การ‌สะสม‌องค์‌ความ‌รู้‌ใน‌อดีต‌ตลอด‌หลาย‌ปี‌ที่‌ผ่าน‌มา ‌โดย‌เฉพาะ‌ใน‌ช่วง‌ covid ‌ระบาด ‌ที่‌เรา‌เห็น‌ผลลัพธ์‌ที่สำคัญ‌เป็น‌เทคโนโลยี‌ใหม่ ๆ ‌ที่‌ได้‌นำ‌มา‌ใช้‌ประโยชน์‌จริง‌ใน‌หลาย‌อย่าง‌ ดังนี้

‌‌1.‌ ‌วัคซีน‌ mRNA
mRNA ‌เป็น‌ความ‌ก้าวหน้า‌ทางการ‌แพทย์‌เจาะ‌ลึก‌ไป‌ที่‌ระบบ‌พันธุกรรม‌ที่‌มี‌การ‌ตัด‌แต่ง ‌เพื่อ‌ผลิต‌เป็น‌วัคซีน‌ที่‌มี‌ความ‌จำเพาะ‌จัดการ‌กับ‌เชื้อ‌ไวรัส‌ ‌covid-19‌ ‌ที่‌กำลัง‌ระบาด‌ทั่ว‌โลก ‌และก็‌มี‌แนว‌โน้ม‌สูง‌ที่‌จะ‌ได้‌นำ‌ไป‌ใช้‌สำหรับ‌การ‌รักษา‌โรค‌มะเร็ง‌อย่าง‌จำเพาะ‌เจาะจง‌ต่อ‌ไป‌

2.‌ ‌ปัญญา‌ประดิษฐ์‌
‌การ‌เข้าใจ‌วิธี‌การ‌คิด‌ของ‌มนุษย์‌เคยเป็น‌สิ่ง‌ที่‌ดู‌เหมือนเกินจริงสำหรับหุ่นยนต์‌ ‌แต่‌ตอน‌นี้‌เป็น‌จริง‌แล้ว‌เมื่อ‌เทคโนโลยี‌ด้าน‌ NLP ‌หรือ‌สมอง‌กล‌พัฒนาถึงจุดที่‌ระบบ‌คอมพิวเตอร์‌สามารถ‌เขียน‌บทความ‌ต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับคน ไม่‌แน่ว่า‌ใน‌อนาคต‌ มนุษย์‌เรา‌อาจ‌จะ‌ถูก‌แย่ง‌งาน‌โดย‌ระบบ‌ AI ‌ใน‌ด้าน‌การ‌เขียน‌บทความ‌สำหรับธุรกิจออนไลน์ไปอีก‌อาชีพ‌หนึ่ง

3.‌ รถไฟฟ้า‌ EV
รถไฟฟ้า‌ EV ‌‌ใช้‌ตัว‌แบตเตอรี่‌ที่‌เป็น‌ลิ‌เธี‌ยมในการขับเคลื่อน‌ ‌มีการพัฒนาไปมาก และ‌ใน‌ระหว่าง‌นี้กำลังมี‌โครงการ‌ความ‌ร่วม‌มือ‌กันของบริษัท‌รถ‌ Volkswagen และ QuantumScape เพื่อ‌พัฒนา‌ให้‌เป็น‌แบตเตอรี่‌ที่‌สามารถ‌ใช้‌งาน‌ได้‌นาน‌ขึ้น ไม่‌ต้อง‌ชาร์จ‌ไฟ‌บ่อย ๆ อาจ‌ทำ‌สำเร็จ‌ได้‌สมบูรณ์‌ใน‌ช่วง‌ ‌2-3‌ ‌ปี‌จาก‌นี้

‌‌เทคโนโลยี‌‌มี‌การ‌พัฒนา‌อย่าง‌รวดเร็ว‌ใน‌ช่วง‌ ‌2-3‌ ‌ปี‌นี้‌ ทั้งด้าน‌พลังงาน‌ สุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่‌เรา‌ทุก‌คน‌‌ควร‌ติดตาม‌ข่าว‌สารใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อ‌ปรับ‌ตัว‌ได้‌ทันกับการเปลี่ยนแปลง