ในปัจจุบันแหล่งพลังงานที่มีการใช้งานอยู่นั้นนับวันก็มีแต่จะหมด และร่อยหรอลงไปเรื่อย ๆ สวนทางกับความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยอัตราการขยายตัวของเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องนำพลังงานไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันก็ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ค้นหาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ หรือสร้างขึ้นมาเพิ่มได้เรื่อย ๆ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

พลังงานจากร่างกายมนุษย์ (Human Power) เป็นเทคโนโลยีการสร้างพลังงานหมุนเวียนที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้เรื่อย ๆ ผ่านร่างกายของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันที่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่น้อยกว่าในอดีตมาก ดังนั้นการผลิตไฟฟ้าด้วยร่างกายมนุษย์เพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะจ่ายไปเป็นพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดได้ ด้วยเทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ แล้วแปลงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า

พลังงานคลื่น (Wave Power) ในปัจจุบันก็มีการใช้เทคโนโลยีลักษณะนี้แล้ว โดยนำพลังงานลมที่พัดมาจากทะเล แล้วแปลงให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตพลังงานลักษณะนี้ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น อย่างการสร้างฟาร์มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นในประเทศโปรตุเกส เป็นต้น

พลังงานไฮโดรเจน (Hydrogen Power) ไฮโดรเจนเป็นก๊าซไร้สี ไร้กลิ่น ที่มีในจักรวาลมากถึง 74% แต่บนโลกพบได้เฉพาะเมื่อเกิดปฏิกิริยารวมกันระหว่างออกซิเจน คาร์บอน และไนโตรเจน โดยก๊าซไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่ให้พลังงานสูง แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เกิดความพยายามด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถแปลงไฮโดรเจนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อนำมาไปใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่น ๆ รวมถึงนำพลังงานไฮโดรเจนไปใช้ตามบ้านและอาคารต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานกันอีกด้วย

พลังงานชีวภาพจากสาหร่าย (Algae Power) เนื่องจากมีน้ำมันในสาหร่ายอยู่เป็นปริมาณมาก นักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำดัดแปลงพันธุกรรมของสาหร่าย เพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพได้ โดยเทคโนโลยีนี้ยังพัฒนาให้สาหร่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ำเสีย เพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียไปด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทในประเทศที่กำลังพัฒนานำพลังงานน้ำมันชีวภาพจากสาหร่าย มาใช้ในรถยนต์ไฮบริดด้วย เรียกว่าเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งทางด้านพลังงาน และยานพาหนะควบคู่กันไป และคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิสได้ดี

พลังงานฟิวชั่น คือพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น นับเป็นพลังงานสะอาดที่ แตกต่างจากพลังงานนิวเคลียร์ทั่วไป เพราะเกิดจากการรวมตัวของพลังงาน ตัวอย่างเช่นการรวมตัวของธาตุเบาจนกลายเป็นธาตุหนัก อย่างกรณีของก๊าซไฮโดรเจนที่รวมกันกลายเป็นฮีเลียมแล้วปลดปล่อยพลังงานออกมา ก่อนนำพลังงานที่อยู่ในใจกลางอะตอม (Nucleus) ไปใช้ พลังงานฟิวชั่นจึงไม่มีการปล่อยสารกัมมันตรังสี เหมือนพลังงานนิวเคลียร์แบบปกติ ซึ่งในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีนี้มาสร้างเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นเชิงพาณิชย์แห่งแรกของโลกที่ประเทศฝรั่งเศสแล้ว