ระบบ GPS tracking เป็นเทคโนโลยีเพื่อการรับส่งสัญญาณสำหรับติดตามตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ โดยสัญญาณ GPS จะมาจากดาวเทียมนอกโลกที่ส่งข้อมูลเข้ามายังสถานีแปลข้อมูล แล้วส่งสัญญาณมาที่เครื่องมือ GPS tracker ที่ติดตั้งไว้ เพื่อช่วยในการหาพิกัดได้อย่างถูกต้อง

โดยทั่วไป ผู้ใช้งานจะติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ GPS หรือที่เรียกว่า GPS Tracker ที่รถยนต์ส่วนตัว รถบรรทุก กล่องพัสดุ ฯลฯ เพื่อตรวจสอบตำแหน่งหรือรายละเอียดอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ได้ โดยมีโอกาสที่ข้อมูลจะคลาดเคลื่อนไปเฉลี่ยในระยะไม่เกิน 100 เมตร ซึ่งจัดได้ว่ามีความแม่นยำค่อนข้างสูง ขึ้นกับตำแหน่งของการใช้อุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วย หากอยู่ในจุดอับสัญญาณก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพของสัญญาณได้

ประโยชน์ของระบบ GPS Tracking

1. นอกจากการระบุพิกัดละติจูดลองจิจูดของยานพาหนะแล้ว การเชื่อมกับระบบไฟฟ้าของรถยนต์ ยังช่วยให้ทราบผลข้อมูลเชิงลึกผ่านระบบเซนเซอร์ได้ เช่น อุณหภูมิภายในระบบเครื่องยนต์ ค่าแรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ทำให้เจ้าของธุรกิจด้านโลจิสติกส์หรือการขนส่งสินค้าได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการขับขี่รถขนส่งของพนักงาน และช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงรถบรรทุกสินค้าได้ดีขึ้นด้วย

2. การที่ระบบ GPS tracking ช่วยในการตรวจสอบตำแหน่งของยานพาหนะได้ตลอดเวลา ทำให้เจ้าของกิจการสามารถสอดส่องพฤติกรรมการขับขี่รถบรรทุกของพนักงานขนส่งสินค้าได้ตลอดทั้งวัน แม้จะไม่ได้อยู่ในรถบรรทุกขนส่งนั้น ทั้งทำให้ทราบว่ามีการแวะจอดรถที่จุดใดบ้าง เป็นเวลานานเท่าใด มีการขนถ่ายสินค้าที่ใดบ้าง ในช่วงเวลาใด ทำให้สามารถประเมินศักยภาพในการทำงานของพนักงานขนส่งได้ดีขึ้น ควบคู่กับการวางแผนเรื่องเส้นทางและการบริหารเวลาจัดส่งสินค้าแต่ละจุดได้อย่างรัดกุมขึ้น

3. เป็นการป้องกันการกระทำทุจริตของพนักงานขนส่งสินค้า เช่น การจอดรถเพื่อแวะลักขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงไปขายต่อ การขับรถของบริษัทไปทำธุระส่วนตัว การจอดรถพักเป็นเวลานานโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นต้น

4. กรณีที่ใช้กับรถบริการรับส่งบุคคลหรือ TAXI การติดตั้งเครื่อง GPS Tracker จะทำให้ลูกค้า รู้สึกปลอดภัย ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

5. ช่วยในการวางแผนการเดินทาง โดยใช้วิเคราะห์สภาพถนน เพื่อการหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรที่รถติด ซึ่งจะทำให้ผู้ขับขี่ต้องเสียเวลาและสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์ชวนรู้จักเทคโนโลยี GPS tracking

จะเห็นได้ว่าระบบ GPS tracking เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เหมาะทั้งกับการใช้งานทั้งในรถส่วนตัว รถรับส่งส่วนบุคคลหรือแท็กซี่ รถขนส่งสินค้าของบริษัท ฯลฯ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการด้านเวลา เจ้าหน้าที่และทรัพยากร เช่น น้ำมัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้นด้วย